หัวข้อแจ้งการชำระเงิน

เช่น ค่าสมาชิก ค่าต่ออายุสมาชิก หรือ ค่าสั่งซื้อสินค้า

โอนไปยังธนาคาร

ยอดเงินที่โอน

วันที่โอน

รูปสลิปใบโอน

ข้อความเพ่ิมเติม

captcha